Konkurs na lektora SJO UŁ został rozstrzygnięty. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie.

 

 

Formularz dla ogłoszeniodawców

 (do pobrania w formie PDF na dole strony)

 

Instytucja: Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego

Miasto: Łódź

Stanowisko: 2 etaty lektora  języka  angielskiego od 1 października  2017 r.

Dyscyplina  naukowa: filologia

Data ogłoszenia: 24.08.2017 r.

Termin składania ofert:  do 08.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  22.09.2017 r.

NK do strony: www.uni.lodz.pl

Słowa  kluczowe: lektor,  język angielski

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): wymagane  kwalifikacje:

·         Ukończone studia  wyższe na  kierunku filologia  angielska i uzyskany tytuł magistra

·         Udokumentowany staż dydaktyczny i doświadczenie w  pracy lektora  ze studentami uczelni wyższej lub doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych na  poziomie co najmniej B1

·         Doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów nauczania języka angielskiego zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego

·         Potwierdzona umiejętność tłumaczenia  tekstów i nauczania języka specjalistycznego z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania

·         Udokumentowane  autorskie materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb nauczania języka specjalistycznego na poszczególnych kierunkach studiów

·         Doświadczenie w  organizowaniu konferencji i seminariów

·         Umiejętność tłumaczeń konsekutywnych

·         Znajomość obsługi komputera

·         Doświadczenie w nauczaniu na odległość (np. blended-learning)

·         Wzorowa opinia z ostatniego miejsca pracy (ostatnie dwa lata)

·         Znajomość drugiego języka obcego na poziomie przynajmniej B1

·         Dyspozycyjność  - praca  ze studentami studiów  niestacjonarnych (soboty/niedziele)

·         Deklaracja, że  Uniwersytet Łódzki w przypadku zatrudnienia stanie się podstawowym  miejscem pracy

·         Deklaracja  o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do UŁ

 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Studium Języków Obcych UŁ, 90-236  Łódź ul. Pomorska 161, pokój 3.04 lub 3.05, tel.  0 42 635 52 72 email  sjoul@uni.lodz.pl  (osobiście lub listownie) w nieprzekraczalnym terminie do 08.09.2017 r.

·         życiorys

·         kwestionariusz  osobowy   do pobrania ze strony  http://uni.lodz.pl/promocja/praca

·         podanie  o zatrudnienie do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

·         odpis  dyplomu ukończenia studiów  wyższych

·         informacja o działalności i przebiegu pracy dydaktycznej oraz  udokumentowany dorobek z zakresu dydaktyki

·         wykaz  udziału w  konferencjach i seminariach oraz szkoleniach dokształcających

·         Ponadto osoby spoza uczelni: opinia o działalności dydaktycznej z dotychczasowego miejsca pracy (ostatnie dwa lata). Opinia ta jest poufna i powinna być przesłana pocztą do sekretariatu SJO UŁ przez opiniodawcę.

Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi do dnia 22.09.2017 r.

 

 

 

 

Form for advertisersInstitution: University of Łódź Foreign Languages Centre

City: Łódź

Post: two posts of a tutor  from 1 October 2017 

Scientific discipline: philology

Date of advert:  24 August 2017

Deadline for placing offers: 8 September 2017

Adjudication of the competition:  22 September 2017

Website: www.uni.lodz.pl

Key words: tutor, English language

Description (subject matters, expectations, remarks): required vocational qualifications:

·         Completed higher education studies in the field of English philology and obtained academic degree of Master of Arts

·         Substantiated teacher training and  teaching experience as a tutor of students at institutions of higher education or experience in teaching adults at no less than B1 level

·         Experience in creating and accomplishing  English syllabuses according to the requirements of Ministry of Science and Higher Education

·         Substantiated competence of translating texts and teaching ESP within the area of law, economics and management

·         Own teaching materials customized for teaching ESP at individual faculties

·         Experience in organizing conferences and seminars

·         Ability of consecutive translations

·         Computer literacy

·          Experience in LDL (e.g. blended-learning)

·         Excellent references from the current workplace ( last two years )

·         Second foreign language competence at minimum B1 level

·         Availability (readiness to work with students within extra-mural system of studies on Saturdays/Sundays)

·         Declaration stating that when employed  the job applicant will consider the University of Łódź as his/her primary workplace

·         Declaration  of non-competition  towards the University of Łódź

 

Candidates are kindly requested to submit the following documents to the seat of  the University of Łódź  Foreign Languages Centre, 90-236  Łódź, ul. Pomorska 161, room 3.04 or 3.05, tel.  0 42  635 52 72, email: sjoul@uni.lodz.pl  (personally or by letter) in non-extendable period till : 8 September 2017

·         curriculum vitae

·         personal questionnaire – to be downloaded from the website http://uni.lodz.pl/promocja/praca

·         job application to the Rector of the University of Łódź

·         copy of diploma of university degree

·         information concerning a course of teaching career as well as substantiated scholarly achievements in teaching

·         list of participation in conferences and seminars as well as vocational training courses

·         Additionally, applicants from outside the University of Łódź: references concerning teaching experience from the current workplace ( last two years ). The opinion is confidential and should be submitted by post to Head Office of SJO UŁ by the reference provider.

Adjudication of the competition will take place till 22 September 2017